TAPDK Süre Uzatım Genelgesi

2017 Yılı Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemine İlişkin Duyuru

Kurumumuzca 2016 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2016 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için 02 Ocak 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında 2017 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamalara uygun olarak gerçekleştirmeyen satıcıların belgeleri "Kurum hesabına işlem bedelini yatırmış olsalar dahi" geçerliliğini yitirecektir.

Satış belgeleri için 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satısına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin besinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi iptal duruma düşecek olan satıcıların güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerekecektir.

Perakende satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve toptan satıcıların süre uzatım işlemleri esnasında işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl suretlerini illerinde satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere TAPDK tarafından yetkilendirilmiş Gıda Tarım ve Hayvancılık il / ilçe müdürlüklerine (Yetkili Müdürlüklere) ibraz etmeleri ve ibraz ettikleri belgenin bir örneğini Müdürlüğe teslim etmeleri zorunludur.

Buna göre;

Perakende satıcılar, faaliyet konusu ilgili Yönetmeliğe uygun (ana faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olan veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satıcılığı için) düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını,

Açık alkollü içki satıcıları, faaliyetlerine uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, içkili lokal işletme izin belgelerini veya turizm belgelerini,

Toptan satıcılar; işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya satış belgesi üzerinde adresi belirtilen işyerinin ticaret siciline tescil ettirildiğine dair belgeyi,

Satış belgesinin asıl sureti ve işlem bedelini ödediklerine dair dekont ile birlikte Yetkili Müdürlüğe ibraz etmek ve süre uzatım işlemini satış belgelerinin üzerinde gösterilmesini sağlamak zorundadırlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ibrazı zorunlu olmayıp, mevcut satış belgesi ve işlem bedeli ödemesine ilişkin dekontla birlikte Yetkili Müdürlüğe başvuru yapılması ve süre uzatım işleminin satış belgelerinin üzerinde gösterilmesinin sağlanması gerekmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı veya izin belgesi ibraz edemeyecek olan satıcıların, ruhsat ibraz edememe gerekçelerini belirten resmi yazıyı, dilekçeleri ekinde Yetkili Müdürlüklere teslim etmelerini müteakip, başvuruları değerlendirilecektir.

2017 yılı süre uzatım işleminin aşağıda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesi önem arz etmektedir.

I- TAPDK tarafından 2017 yılı için belirlenen ve sayfanın alt bölümünde belirtilen işlem bedeli, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan "TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı", ATM cihazları veya Ziraat Bankası İnternet Şubesi vasıtası ile havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödenmeksizin Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılmalıdır. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi ya da kuruma yetki verilmemiş olup, ödemeler mutlak surette Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilmelidir.

TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında "Yeni Başvuru" ve "Süre Uzatım İşlemi" olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için ödemenin mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması zorunludur.

Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi takdirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

Süre uzatım işlem bedelinin hatalı olarak (TC kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek) ödenmesi halinde, ödemenin doğru şekilde (Kurum sicil numarası beyan edilerek) yeniden yapılması ve hatalı olarak ödenen bedelin Kurumdan iade talep edilmesi gerekmektedir. Bedel iadesi talep dilekçesi örnekleri Yetkili Müdürlüklerden temin edilebilecektir.

II- Satıcıların işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının veya izin belgelerinin asıl sureti, Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yaptıkları süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekont ve mevcut satış belgeleri ile birlikte satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere Yetkili Müdürlüğe başvurması ve süre uzatım işleminin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları zorunludur.

Yapılan süre uzatım işlemi ödemesine ilişkin banka dekontunun asıl sureti (veya asıl sureti ibraz edildikten sonra örneği) Müdürlüklere teslim edilecektir.

III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, satıcılar adına yeni bir belge düzenlenmesine gerek bulunmayacak olup, mevcut belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nargilelik tütün mamulü sunumu uygunluk belgeleri için yapılması zorunlu süre uzatım işlemleri de yukarıda belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.       

2017 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri 
Tüm mahallerde 5.000 TL
2Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde265 TL
 İlçe merkezlerinde185 TL
 Diğer mahallerde (Belde, köy gibi)65 TL
3Açık İçki Satış Belgeleri 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde1. 085 TL
 İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)420 TL
4Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi 

 
 İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde2.650 TL
 İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde2.410 TL

​ 
''